top of page

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Preambulum
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Proseco Ipari Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott, a AlmásGlamp szálláshelyeinek (a továbbiakban: Szálláshely/Szolgáltatás) és az ahhoz kapcsolódó, a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit, valamint a Szolgáltató által működtetett www.almaskemp.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető foglalási rendszer és webáruház felhasználási feltételeit.

Jelen ÁSZF alkalmazása nem zárja ki a speciális, vagy egyedi megállapodások létrejöttét utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, partnerekkel, akik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások értékesítése, népszerűsítése érdekében a Szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

A Szolgáltató adatai:
Cégnév: Proseco Ipari Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév. Proseco Ipari Megoldások Kft.
Székhely: 2600 Vác, Gödöllői út 15.
Cégjegyzékszám: 13-09-106264
Adószám: 13641573-2-13

Általános és értelmező rendelkezések
A honlapon keresztül, vagy más elérhető módon a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások megrendelésével a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerinti szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés jön létre a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szerződő fél) között. A szerződés az interneten távollévők között létrejött, magyar nyelvű, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma utólagosan a foglalási rendszerből visszakereshető és hozzáférhető, de azt a Szolgáltató nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.

A Szerződő fél a holnapon történő foglalás leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét arra, hogy az megrendelés elfogadása csak abban az esetben érvényes, ha a Szerződő fél legkésőbb a megrendelés elküldésekor elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit is a foglalási rendszerben, illetőleg a webáruházban erre a célja kialakított jelölőnégyzet kipipálásával.

Fogalommeghatározások:
Szolgáltató: a jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltató a Proseco Ipari Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégneve: Proseco Kft., székhely: 2600 Vác, Gödöllői út 15., központi ügyintézés helye: 2600 Vác, Gödöllői út 15., cégjegyzékszám: 13-09-106264, adószám: 13641573-2-13);
Szerződő fél: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a Szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég;
Szolgáltatási megállapodás: a Szolgáltató és a Vendég – a feltételek teljesülése esetén – a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, a továbbiakban együttesen: Szerződő felek.
Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
Honlap: Szolgáltató almaskemp.hu weboldalon elérhető honlapja. A honlap használatához és a honlapon történő foglaláshoz, vásárláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség.

A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:
A Szerződő fél és/vagy Vendég írásban – e-mailen, vagy a Szolgáltatónak a honlapon elérhető foglalási rendszerén keresztül – küldött ajánlatkérésére a Szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a Vendég részére. Amennyiben az ajánlat továbbításától számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a Vendég részéről nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, ajánlati kötöttsége megszűnik.

Az e-mailben, vagy a Szolgáltató honlapján elérhető foglalási rendszeren keresztül továbbított ajánlatkérésnek egyaránt tartalmaznia kell a vendég(ek) nevét, címét, e-mail címét, az érkezés és a távozás pontos időpontját, az általuk kiválasztott apartmanok típusát (kisház / nagyház), valamint a szolgáltatások pontos megnevezését.

A Vendég a Szolgáltató ajánlatára 48 órán belül írásos megrendeléssel válaszol. Amennyiben a Vendég több időpontot kíván megrendelni, minden időpontra külön-külön írásos megrendelést szükséges továbbítania. Amennyiben a Vendég egy megrendelésben több időpontra ad le foglalást, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a foglalások teljesítéséért, szabálytalan rendelés esetén a Szolgáltató nem terheli felelősség a Vendéget ért esetleges hátrányokért, károkért.

A szolgáltatási szerződés a Vendég által szabályszerűen továbbított megrendelés – foglalás – Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ennek megfelelően a megrendelés – foglalás – írásbeli visszaigazolásával a felek közötti szolgáltatási szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél és a Vendég figyelmét, hogy kizárólag a megrendelés elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a szálláshely foglalásának visszaigazolását is jelent – jogosult arra, hogy a szolgáltatásnyújtást követelje a Szolgáltatótól.

A Szolgáltató felhívja a Szerződő fél és/vagy a Vendég figyelmét, hogy a Szolgáltató által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert az általa megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Szerződő fél elektronikus postafiókjának telítettsége miatt.

A szóban továbbított megrendelés és/vagy megrendelés módosítása kizárólag abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, és abban az esetben jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, amennyiben az ilyen módon továbbított megrendelést és/vagy megrendelés módosítását a Szolgáltató írásban visszaigazolta, és ekként a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása alapján egyértelműen megállapítható a létrejött, vagy módosított szolgáltatási szerződés tartalma.

A megrendelés és/vagy a megrendelés módosításának a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatóra nézve, még abban az esetben sem, ha a megrendelést és/vagy annak módosítását a Vendég írásban továbbította.

A szerződő felek között a Szolgáltató által nyújtott és a Vendég által megrendelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés határozott – a Szolgáltató által írásban visszaigazolt foglalási időtartammal megegyező – időre jön létre.

Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, illetőleg az érkezési időpontban nem érkezik meg, azonban a megrendelt szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint nem mondta le – függetlenül attól, hogy a megrendelt szolgáltatások igénybevételét megkezdte-e – köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni, a Szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatások teljes ellenértékének megfizetését követelni, egyúttal jogosult az érintett szálláshelyet és szolgáltatásokat a Vendég által igénybe nem vett időszak tekintetében más Vendég számára elérhetővé, foglalhatóvá tenni.

Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Szolgáltató által írásban visszaigazolt megrendelésben foglalt határozott időnél hosszabb ideig kívánja igénybe venni, úgy az a megrendelés módosításának minősül, melyet a Vendég köteles a Szolgáltató részére legkésőbb a határozott idő lejártát megelőző napon jelezni, a megrendelés ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni, és amelyre vonatkozóan a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása esetén írásban létrejöttnek minősülő szolgáltatási szerződés-módosítás jön létre a felek között.

A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt egybehangzó megállapodása útján lehetséges.

A szolgáltatás lemondása, elállás, felmondás
A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról, vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően legalább 72 órával (hetvenkettő) írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

A Vendég / Szerződő fél a szolgáltatást kötbérmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a Szolgáltató részére az érkezési időpontot megelőző 30. (harmincadik) napig.

Az érkezési időpontot megelőző 30. napon belüli, írásban jelzett szolgáltatás lemondás esetén a Szolgáltató kötbért számít fel, melynek összege a megrendelt szolgáltatás díjának 100 %-nak megfelelő összeg, tehát az előleg összege ilyen esetben a kötbér mértéke.

Csoportos vagy egyéni megrendelések esetén a lemondási feltételek egyedileg kerülnek meghatározásra.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 3. napig – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, és a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása, vagy SZÉP kártyáról történt előlegfizetés esetén a SZÉP kártyára történő visszatérítés mellett.

Csoportos vagy egyéni megrendelések esetén az elállási feltételek egyedileg kerülnek meghatározásra.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy speciális feltételekhez kötött termékei és szolgáltatásai – így különösen akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedileg megállapított feltételeket állapítson meg.

Egyéb szolgáltatások, ajándékutalvány
A Szolgáltató a honlapján a foglalási rendszer üzemeltetése mellett egyéb, a szálláshely szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére zárt webáruházat üzemeltet, melyen a Szerződő fél és/vagy a Vendég a szálláshely igénybevételének időpontjától függetlenül, de a szálláshelyre érkezést megelőző legkésőbb 7 (hét) nappal megelőzően egyéb szolgáltatások igénybevételét rendelheti meg, illetőleg a Szolgáltató által kibocsátott és általa elfogadott – úgynevezett egycélú – ajándékutalvány megvásárlását teszi lehetővé.

Az ajándékutalványok készpénz helyettesítő fizetőeszköznek minősülnek, készpénzre át nem válthatók, ezáltal kisebb értékű termékre és/vagy szolgáltatásra történő beváltása esetén a fennmaradó összeg elveszik.

Az ajándékutalványok a Szolgáltató által működtetett webáruházban vásárolhatók meg, azok kiállítására elektronikus úton kerül sor.

Az ajándékutalványok névértéke és egyben azok ellenértéke megegyezik az adott ajándékutalványon feltüntetett összeggel. Az ajándékutalvány beváltásakor az adott ajándékutalvány névértékének megfelelő összeg került elszámolásra a vásárlás értékéből.

A Szolgáltató által kiállított ajándékutalványok beváltására az ajándékutalvány megvásárlásától számított 8 (nyolc) hónapig kerülhet sor, kizárólag a Szolgáltató honlapján történő foglaláskor, szolgáltatás megrendelésekor – de az ajándékutalvány érvényességi idejét követő későbbi időpontra szóló foglalásokra is – vagy termékek vásárlásakor. A Szolgáltató ezen időpontot követően bemutatott ajándékutalvány felhasználását és figyelembevételét jogosult megtagadni.

Az ajándékutalvány felhasználására a Szolgáltató honlapján történő megrendeléskor a „Kuponkód” mezőbe kell beírni az adott ajándékutalvány egyedi sorszámát, majd a „Beváltom” gombra kattintani. Egy foglalás/vásárlás alkalmával több ajándékutalvány is felhasználható. Ha a beváltott ajándékutalványok értéke meghaladja a megrendelt szolgáltatások összértékét, akkor a különbözet elveszik, annak visszatérítését a Szerződő fél és/vagy a Vendég nem követelheti. Egy ajándékutalvány egy alkalommal használható fel.

Az ajándékutalvány kötelező tartalmi elemei: A Szolgáltató, mint kibocsátó adatai (Proseco Kft., székhely: 2600 Vác, Gödöllői út 15., cégjegyzékszám: 13-09-106264, adószám: 13641573-2-13), az ajándékutalványra vonatkozó utalás, a kibocsátási érték, a felhasználási időszak, az értékesítési és beváltási információk, sorszám.

Az ajándékutalvány megvásárlásával a vevő illetőleg a Vendég az ajándékutalvány kibocsátására és felhasználására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány birtokában van, illetőleg aki azt felhasználja, a Szolgáltató nem vizsgálja a felhasználás jogszerűségét.

A termék vásárlására és szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

A webáruházra vonatkozó rendelkezések
A Szolgáltató honlapján a szálláshely szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételére zárt webáruházat üzemeltet. A webáruházban a Szerződő fél és/vagy a Vendég (a továbbiakban: Szerződő fél) a szálláshely szolgáltatással közvetlenül összefüggő szolgáltatások igénybevételét rendelheti meg a webáruházban történő regisztráció szükségessége nélkül.

A webáruházban elérhető szolgáltatások megrendelésekor a Szerződő fél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége és jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése – így pl. számlakiállítás – érdekében személyes adatait, elérhetőségeit, számlázási adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

A Szolgáltató által kezelt adatok: a Szerződő fél születési családi- és utóneve, cég elnevezése, lakcím vagy székhely, telefonszám, e-mail cím, foglalási azonosító. A webáruház használatára, valamint a Szerződő fél által igénybe venni kívánt szolgáltatások megrendelésére az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadását követően van lehetőség. A megrendelés sikerességéről a Szolgáltató a honlapon megjelenő üzenetben és a megrendelés során megadott e-mail címre küldött visszaigazolásban értesíti a Szerződő felet.

A Szerződő fél a webáruházban kiválaszthatja a kívánt terméket, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A webáruházban történő vásárlással a Szerződő fél az ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja.

Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából vagy adatváltozás esetén az adatok módosításának elmaradásából eredő esetleges károkért a Szerződő felet teljes felelősség terheli.

A megvásárolható termékek és igénybe vehető szolgáltatások köre
A webáruházban a Szolgáltató szálláshelyszolgáltatásához közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások megrendelésére van lehetőség. A webáruházban az egyes termékekhez, szolgáltatásokhoz részletes leírások kapcsolódnak.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a webáruházban elérhető termékek és megrendelhető szolgáltatások kizárólag ellenőrzött partnerektől beszerzett, kiváló minőségű, és minden esetben eredeti termékek.

A Szolgáltató a webáruházban közzétett, a termékekről készített képeket mindig a legnagyobb gondossággal készíti/készítteti el, ugyanakkor a képek illusztrációs célokat szolgálnak és az egyes termékek megjelenése, csomagolása eltérhet a honlapon látottaktól.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél és a Vendég figyelmét, hogy alkoholtartalmú italokat kizárólag 18 év feletti személyek számára értékesít, illetve szolgál ki. A Szolgáltató kétség esetén felhívja a Szerződő felet, illetve a Vendéget életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását a Szolgáltató megtagadja.

Megrendelés menete
A megrendelések leadása előzetes regisztráció nélkül, kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, a Szolgáltató honlapján található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére.

A megrendelés során a Szerződő fél kiválasztja kívánt termék(ek)et, szolgáltatás(oka)t a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak leírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról. A termék kiválasztását követően azt a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális bevásárlókosárba helyezi. A „Kosár” gombra kattintva a Szerződő fél ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, ellenértékét. A Szerződő fél a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet a webáruház termékoldalára és folytathatja a vásárlást, a „Kosár frissítése” gombra kattintva újabb, az általa időközben a bevásárlókosárba helyezett termék(ek)et vagy szolgáltatás(oka)t jeleníthet meg, illetve törölheti azokat a kosárban szereplő elemek mellett találhat „X” gombra kattintva. A „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával a Szerződő fél megadhatja számlázási adatait, ellenőrizheti rendelésének tartalmát, választhat az elérhető fizetési módok közül, kuponkódot vagy promóciós kódot adhat meg és véglegesítheti, valamint a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva továbbíthatja megrendelését.

A megrendelés véglegesítése során a Szolgáltató a kiválasztott termék(ek) lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékének (ÁFÁ-val együtt számított) összegéről, az ezen felül felmerülő valamennyi, esetleges egyéb költségről, valamint a választott fizetési módnak megfelelően a Szerződő fél fizetési kötelezettségének legrövidebb időtartamáról tájékoztatást nyújt. A megrendelés véglegesítése során a rendszer még egyszer lehetőséget biztosít a Szerződő fél részére a fenti adatok ellenőrzésére és módosítására. A Szerződő fél a megrendelés elküldésével a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatást kifejezetten elismeri és tudomásul veszi.

A megrendelésre vonatkozó adatok – így különösen a termékek köre és mennyisége, azok ellenértéke és a fizetési mód – ellenőrzését és véglegesítését követően a Szerződő fél a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva megrendeli a kiválasztott terméke(ke)t.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél figyelmét, hogy a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Szerződő félnek fizetési kötelezettsége keletkezik az általa megrendelt termék(ek) és szolgáltatás(ok) ellenértékét illetően.

A Szolgáltató a megrendelést követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a megrendelés elfogadásáról. A megrendelés beérkezését követően ellenőrzi annak teljesíthetőségét és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus üzenet (e-mail) formájában visszaigazolja a megrendelést. Az ilyen módon visszaigazolt és megerősített megrendelésre és annak ellenértékére a Szolgáltató árgaranciát vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldéséről számított legkésőbb 48 órán belül a Szerződő félhez nem érkezik meg, úgy a Szerződő fél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Szerződő félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Szerződő félhez, mert e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

A Szolgáltató biztosítja a megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközöket annak érdekében, hogy a Szerződő fél és/vagy a Vendég az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

Ha a megrendelt termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg az elérhetőként feltüntetett termék beszerzése nem biztosított, a webáruházban feltüntetett időtartamon belül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését, ebben az esetben a Szerződő fél és a Szolgáltató között szerződés nem jön létre. A Szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatja a Szerződő felet és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszatéríti a Szerződő fél részére, a tájékoztatást követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosítson. A Szolgáltató által biztosított, a webáruházban elérhető termékekre vonatkozó árengedmény vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) lényeges körülményeiről – így különösen azok mértékéről és időtartamáról – a honlapján elérhető formában bárki számára hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt. A Szerződő félnek az akció időtartama alatt az érintett termékek vagy szolgáltatások tekintetében leadott megrendelésére és annak teljesítésére az akció idejére meghirdetett feltételek az irányadóak.

Figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által zárt webáruházában elérhetővé tett termékek és szolgáltatások kizárólag a Szolgáltató által nyújtott szálláshelyszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó termékek és szolgáltatások, így azok teljesítésére a Vendég érkezésének időpontjában, az általa választott és lefoglalt apartmanban történő elhelyezés útján kerül sor.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Szerződő fél és a Vendég figyelmét, hogy a zárt webáruházában elérhetővé tett termékek egyéb módon történő rendelkezésre bocsátását, és szállítási címre történő továbbítását, kiszállítását nem biztosítja, azok kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshelyen nyújtott szálláshely-szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásként, annak kiegészítéseként vehetők figyelembe.

A webáruházban elérhető termékek és szolgáltatások ellenértéke kifizetésére a Szolgáltató által biztosított felületen banki átutalás, vagy online bankkártyás fizetés útján van lehetőség. Az elérhető fizetési módokra és azok menetére vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF rögzíti.

A Szolgáltató a Szerződő fél által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a termékek és szolgáltatások ellenértékéről elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikus úton (e-mail útján) továbbít a Szerződő fél részére.

A termékek és szolgáltatások forintban meghatározott árát a Szolgáltató a honlapjáról elérhető webáruházban feltünteti, az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult a termékek és szolgáltatások árát bármikor egyoldalúan módosítani.

Szavatosság
Kellékszavatosság
A Szolgáltató a webáruházban elérhető és megrendelhető termékekről és szolgáltatásokról, azok tulajdonságairól, valamint az általa nyújtott szálláshelyszolgáltatásokról folyamatos és megfelelő tájékoztatást nyújt.

A termékeknek alkalmasnak kell lenniük azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak, rendelkezniük kell azzal a minőséggel, amely azonos fajtájú termékeknél szokásos, és amelyet a Szerződő fél elvárhat, valamint rendelkezniük kell Szolgáltató által adott, a webáruházban hozzáférhetővé tett leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szerződő fél és/vagy a Vendég kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban vagy a recepción személyesen is közölheti

Milyen esetben élhet Szerződő fél és/vagy a Vendég a kellékszavatossági jogával?

A Szerződő fél és/vagy a Vendég a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Szerződő felet és/vagy a Vendéget kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vendég által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vendég is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vendég viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vendég kellékszavatossági igényét?

A Vendég köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vendég a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vendég igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vendég köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a Vendég a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vendég – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vendéget termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vendég kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vendég termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vendégnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog
Fogyasztónak minősülő Vendég 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vendég jogosult 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A Vendég az elállási jogát gyakorolhatja erre irányuló egyértelmű nyilatkozatával vagy a jogszabályban erre rendszeresített minta-nyilatkozat kitöltésével (melléklet).

Az elállási/felmondási határidő

(i) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le,

(ii) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vendég, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

(ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vendég vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

(iii) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a Vendég vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Vendég elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatnia a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségei egyikére (postán, telefaxon vagy elektronikus levél útján). A Vendég határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vendég eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vendég elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vendég által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vendég más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vendéget semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a Vendég kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Vendég köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató visszatéríti a Vendég számára az általa nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett zárt webáruházban elérhető termékek kizárólag a Szolgáltató által nyújtott szálláshelyszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan, azzal összefüggésben használhatók fel, és azok fuvarozását a Szolgáltató nem biztosítja, a termék visszaküldésének kérdése és annak költsége nem merül fel.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vendég figyelmét, hogy őt nem illeti meg az elállási / felmondási jog, egyebek mellett:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás jogát.
Tekintettel a Szolgáltató által nyújtott szálláshelyszolgáltatásra irányuló szerződésre – mely a felek között minden esetben meghatározott teljesítési határidővel jön létre, valamint arra, hogy a Szolgáltató által a webáruházban elérhetővé tett termékek és szolgáltatások jellemzően romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző, valamint olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza, a Szerződő felet és a Vendéget a jogszabályban meghatározott elállási/felmondási jog nem illeti meg.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a fogyasztónak minősülő Szerződő fél és a Vendég figyelmét arra, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a szerződéskötéstől számított 14 (tizennégy) napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog a Szerződő felet, és a Vendéget nem illeti meg a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató által nyújtott szálláshelyszolgáltatás, valamint a webáruházában elérhetővé tett termékek és szolgáltatások jellemzői miatt.

A fogyasztónak minősülő Szerződő fél és Vendég az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatótól jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató által nyújtott szálláshelyszolgáltatás, valamint a webáruházán keresztül megrendelt termékek és szolgáltatások vonatkozásában a 14 (tizennégy) napon belüli elállási, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja.

A Szerződő fél és/vagy a Vendég tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés továbbításával egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit elfogadja, és abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek
A Szolgáltató által alkalmazott árakat a Szolgáltató a www.almaskemp.hu honlapon folyamatosan közzéteszi. A Szolgáltató az általa alkalmazott árakat bármikor jogosult szabadon megváltoztatni azzal, hogy a Szolgáltató egyoldalú módosítása nem vonatkozik a korábban továbbított és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt megrendelések alapján létrejött szolgáltatási szerződésekre azzal, hogy azok esetleges módosítása, meghosszabbítása esetén a Szolgáltató által a módosítás, meghosszabbítás időpontjában alkalmazott szolgáltatási árak az irányadók.

Ajándékutalvány vásárlására esetén annak névértéke nem feltétlenül egyezik meg a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, bármely apartman használatának egy vagy több napra történő foglalásának ellenértékével, az ajándékutalvány felhasználása az azon szereplő névérték beszámítására, annak a szolgáltatások ellenértékéből történő levonására jogosít.

A Szolgáltató az általa alkalmazott árakat az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően forintban tünteti fel.

A Szolgáltató az egyes szolgáltatások ellenértékének közlésekor minden esetben megjelöli az ellenérték összegének adótartalmát (pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó), annak jogszabályban meghatározott mértékét. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az alkalmazandó adó mértékének jogszabályi változása esetén az ilyen módon keletkező többletet előzetes értesítés nélkül áthárítsa a Szerződő félre és/vagy a Vendégre.

A Szolgáltató az általa nyújtott egyes termékek és szolgáltatások és igénybe vehető apartmanok ellenértékét, aktuális akcióit, kedvezményeit és egyéb ajánlatait honlapján teszi közzé.

Utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel való együttműködés esetén, együttműködési szerződés hiányában a partner bruttó összegű – jutalékot és az ÁFA mértékét is tartalmazó – számlát állít ki. Szerződött partnerek esetében a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

A Szolgáltató megrendelt szolgáltatások teljes összegét a szolgáltatások körére és igénybevételének időtartamára az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakkal és díjakkal számítva a Szolgáltató az általa a Vendég részére küldött írásos visszaigazolásában közli.

A megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértéke fizethető

banki átutalással, illetve
a helyszínen készpénzzel.
Banki átutalás esetén a Szerződő fél vagy a Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét az érkezés előtt a Szolgáltató részére maradéktalanul megfizetni a Szolgáltató által kiállított és elektronikus úton továbbított elektronikus számlán szereplő határidőig. A Szolgáltató a befizetett összegekről a Szerződő felé vagy a Vendég felét előleg- és végszámlát állít ki.

Előre történő banki átutalás esetén a termék és/vagy szolgáltatás ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
A megrendelt és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt szolgáltatások igénybevételét a Vendég az érkezés napján 15:00 után kezdheti meg és foglalhatja el az adott apartmant („check in”), míg távozáskor a határozott időtartam lejártának napján 11:00 óráig el kell hagyni az apartmant („check out”).

Amennyiben a Vendég az általa megrendelt és igénybe venni kívánt apartmant az érkezés napján a check in időpontot megelőzően kívánja elfoglalni az apartmant, arra szolgáltatási felár és a szabad kapacitás függvényében van lehetővé.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, amennyiben:

a Vendég nem rendeltetésszerűen használja és/vagy rongálja a rendelkezésére bocsátott apartmant, illetve a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy azok biztosítására szolgáló helyiségeket;
a Vendégi a Szolgáltató működését, házirendjét megzavarja, akadályozza és e magatartásával a Szolgáltató képviselőjének felszólítása ellenére sem hagy fel;
a Vendég nem tartja be a Szolgáltató biztonsági előírásait, pl. tiltott helyen dohányzik, és azt a Szolgáltató képviselőjének felszólítása ellenére sem hagyja abba;
a Vendég a Szolgáltató alkalmazottjaival más vendégekkel kifogásolható módon, durván, viselkedik, alkohol vagy más kábító- vagy pszichoaktív anyag által okozott ittas vagy bódult állapotban van, fenyegető, sértő vagy más kirívóan közösségellenes elfogadhatatlan magatartást tanúsít;
a Vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a Szolgáltató működését vagy a többi vendég nyugalmát. Saját magát ellátni képtelen vendég nem veheti igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat;
a Szerződő fél vagy a Vendég a Szolgáltató által igényelt fizetési garanciavállalási /teljesítési kötelezettségét a Szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesítette.
Amennyiben a szolgáltatási szerződés bármely vis maior körülmény miatt nem teljesíthető, úgy az megszűnik.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást teljes tartózkodási ideje alatt saját felelősségére veszi igénybe.

A szolgáltatások biztosítása
Amennyiben a Szolgáltató neki felróható bármely okból ideiglenesen nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni. A Szolgáltató e körben köteles:

- a megrendelésben általa visszaigazolt szolgáltatásokat az ott megjelölt áron és rögzített időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik, ugyanolyan színvonalú és kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a Vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli;
erre vonatkozó igény esetén a Szolgáltató térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási/üzenetküldési lehetőséget biztosít a Vendég részére, hogy a szálláshely megváltozását az általa választott személlyel közölhesse;
ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott és a Vendég által elfogadott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.
Amennyiben a Szolgáltató a fenti kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve amennyiben a Vendég a számára felajánlott és általa elfogadott helyettesítő szálláshelyet elfogadja, utólagos kártérítési igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

A vendég jogai és kötelezettségei
A felek közötti szolgáltatási szerződés értelmében a Vendég jogosult az általa megrendelt apartmant, valamint a szálláshely azon létesítményeit használni, amelyek a Szolgáltató által nyújtott szokásos szolgáltatási körbe tartoznak és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt annak beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a Vendégnek érdemi választ ad.

A Vendég köteles a szolgáltatási szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a Szolgáltató részére kiegyenlíteni.

A Vendég köteles az őt ért esetleges kárt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káresemény körülményei tisztázhatóak legyenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindításához szükségesek.

A Vendég kártérítési felelőssége
A Vendég felelős mindazon károk megtérítéséért melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy részére ő maga vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. A Vendég helytállási kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult személy kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól jogosult követelni.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltatót követelései és költségei biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég azon vagyontárgyaira, amelyeket a Szolgáltató által biztosított szálláshelyre/apartmanba magával vitt.

Vagyon és baleset-védelmi okokból a szálláshely egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A Vendég a szolgáltatás igénybevételével és a szálláshely elfoglalásával hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket a Szolgáltató 30 (harminc) napig tárolja, mely időpontot követően azok automatikusan és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége
A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül a saját, vagy alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelye a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső, elháríthatatlan okból következtek be, vagy azokat a Vendég vagy a felügyelete alá tartozó okozott.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szálláshelyen belül olyan helyeket, helyiségeket jelöljön ki, ahova Vendég nem léphet be. A Szolgáltató e helyeket, helyiségeket jól látható és félre nem érthető módon jelöli ki. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek olyan helyeken, helyiségekben érik a Vendéget vagy a felügyelet alá tartozó személyeket, ahol a Vendég nem léphet be.

A Szolgáltató felelőssége csak azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szálláshelyen kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy az apartmanjában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére megalapozottan jogosultnak tarthatott.

A Szolgáltató felelőssége értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért akkor áll fenn, ha a Szolgáltató a dolgot megőrzésre átvette vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a Szolgáltató felelőssége korlátlan.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a Vendég a szükséges adatokkal azonnal jelenti a Szolgáltató recepcióján. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendégek csomagjaira és azok tartalmára a szálláshelyre érkezés és onnan történő távozás alkalmával, ki- és bepakoláskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.

A Vendég betegsége, halála
Amennyiben a Vendég a szálláhely elfoglalását követően, a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a Szolgáltató tudomással bír, a Szolgáltató köteles az orvosi segítséget felajánlani a Vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítésének megtagadására, vagy a szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. A határozott időtartam lejártát megelőzően történő távozás valamennyi költsége a Vendéget terheli.

A Vendég betegsége vagy halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tarthat igényt a beteg vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről a Szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a Szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását a Szolgáltató a szerződés határozott időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső ellenérték összegét nem köteles a törvényes örökös(ök) részére visszatéríteni.

A szolgáltatási szerződés megszűnése, elszámolás a felek között
A Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve megszüntethető:

- a szerződés automatikus megszűnése esetén – a határozott időtartam lejártával,
- a felek közös megegyezésével,
- a megrendeléstől történő elállással,
- a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

A felek a szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű elszámolását.

A szerződéskötést követően, de a teljesítés megkezdése előtt a Szerződő fél jogosult a megrendeléstől elállni azzal, hogy köteles a Szolgáltató által esetlegesen felszámított kötbér megfizetésére.

A szerződéskötést követően, de a teljesítés megkezdése előtt a Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződéstől elállni illetve a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesülése esetén a teljesítést megtagadni, míg a szolgáltatás igénybevételének megkezdését követően jogosult azt a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek teljesülése esetén a szerződést felmondani.

Felek a szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles legkésőbb a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni.

Egyéb rendelkezések
Panaszkezelés
Amennyiben a fogyasztónak minősülő Szerződő félnek és/vagy Vendégnek bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Szolgáltatónál.

A fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Vendég panaszát postai vagy elektronikus úton írásban vagy szóban a Szolgáltató székhelyén juttathatja el a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Szerződő fél és/vagy Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát a Szerződő fél és/vagy a Vendég részére személyesen átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb 30 (harminc) napon belül az érdemi válasszal együtt megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően 30 (harminc) napon belül kivizsgálja és tájékoztatja a panaszost a vizsgálat eredményéről, a panaszt írásban érdemben megválaszolja annak esetleges elutasítása esetén álláspontját megindokolja és tájékoztatja a panaszost, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

A panaszos panaszának elutasítása esetén jogosult saját lakó- illetve tartózkodási helye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint az alábbi békéltető testület jogosult eljárni a fogyasztói jogvita esetén:

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

A panaszos lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelye, telefonos, internetes elérhetősége, valamint levelezési-, és e-mail címe az alábbi linken az adott, illetékes békéltető testület honlapjára kattintva található meg: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az ott letelepedett kereskedő közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívül rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU. Az online vitarendezés részletes leírása a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks, míg az online vitarendezés elindítása a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase oldalon kezdeményezhető.

Emellett a panaszos fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal jár el. A járási hivatalok illetékessége a https://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.

Az ÁSZF hatálya
Személyi hatálya: Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél között létrejött, a szolgáltatás foglalásával és ekként elektronikus megrendeléssel létrejött jogviszonyra.

Tárgyi hatálya: Jelen ÁSZF teljeskörűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti, szálláshely-szolgáltatás nyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló szerződés feltételeit.

Területi hatálya: Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató és a Szerződő fél közötti, szálláshely-szolgáltatás nyújtására, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló Magyarország területén létrejött jogügyletre

Időbeli hatálya: Jelen ÁSZF annak kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad. A Szolgáltató és a Szerződő fél és/vagy a Vendég között a jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására mindig a foglalás leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók.

Az ÁSZF elérhetősége és módosítása
A Szolgáltató biztosítja, hogy a Szerződő fél és/vagy a Vendég a ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.almaskemp.hu honlapján, amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítja. Szolgáltató a módosított ÁSZF szövegét annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal azt a www.almaskemp.hu honlapon közzéteszi.

Személyes adatok kezelése
A Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

A Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége minden megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek, a Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, és ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó rendelkezéseket külön Adatkezelési tájékoztató rögzíti.

Vis maior
Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a Szolgáltató, sem a Vendég, vagy a Szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

Szerzői jogok
A www.almaskemp.hu honlapon fellelhető információk, fényképek és szöveges tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik. A webáruházban, valamint a foglalási rendszerben található fényképek és leírások, mint szellemi termékek felhasználására kizárólag a Szolgáltató jogosult, annak jogosulatlan másolása, továbbítása vagy egyéb módon történő felhasználása nem megengedett.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a www.almaskemp.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.almaskemp.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható, indexelhető.

Vegyes rendelkezések
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapján általa közölt információkat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A jelen ÁSZF elfogadásával a felek között létrejövő szolgáltatási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a felek kötelesek a másik fél jogos érdekét figyelembe véve eljárni. A Szerződő fél és a Vendég köteles továbbá a szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy az a Szolgáltató jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével összefüggésben a Szolgáltatóval, illetve annak tevékenységével összefüggésben a Szerződő fél és a Vendég tudomására jutó információ, tény, adat, így különösen de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződések léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azokat a Szerződő fél és a Vendég harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé és a szerződések teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel.

A Szerződő fél és a Vendég vállalja, hogy a Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek számára nem ad át és nem hoz nyilvánosságra a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződések tartalmával és/vagy azok teljesítésével kapcsolatos semmilyen információt, különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatási szerződés teljesítésének időpontjáig. A Szerződő fél vállalja, hogy minden tőle telhető intézkedést megtesz annak megakadályozására, hogy harmadik személyek hozzáférjenek vagy megismerjék a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szolgáltatási szerződéseket vagy azok teljesítéséhez kapcsolódó bizalmas ismereteket vagy információkat.

Amennyiben a Szolgáltató valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szolgáltató részéről az adott jogról történő lemondásnak.

Mindazon esetleges károkért, melyek a www.almaskemp.hu weboldal és/vagy a foglalási rendszer és/vagy a webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be a Szerződő fél és/vagy a Vendég oldalán, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A felek a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással elsődlegesen írásban, e-mail útján tartják.

A Szolgáltató valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Szerződő félnek és/vagy a Vendégnek a szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére küld el. A Szolgáltató a Szerződő fél és/vagy a Vendég által érkező valamennyi írásbeli megkeresés fogadására az almaskemp@proseco.hu e-mai címet tartja fenn. Amennyiben a Szerződő fél és/vagy a Vendég e-mail címe időközben módosul, úgy köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni. A fenti tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos következményekért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződésre a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók. Amennyiben a szerződés a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Szerződő fél és/vagy Vendég között jön létre, úgy a felek jogviszonyára a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet rendelkezéseit is értelemszerűen alkalmazni kell.

A felek a közöttük létrejött szolgáltatási szerződésekből fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek a Pest Megyei Békéltető Testület (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2., levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2., e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, telefon: 06-1-792-7881 kizárólagos illetékességét.

Jelen ÁSZF közzétételére 2023. október 20. napján került sor, az 2023. október 20. napjától hatályos.

bottom of page